SODB2021 – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

28. Sep 2020.

Tlačová správa

Bratislava + 16. septembra 2020

Domy a byty sčítavali aj počas leta

Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.

Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom  počte 2 927. Percento editovaných bytov stúplo aj počas letných mesiacov – za celé Slovensko sa blíži k 50 % a tri slovenské kraje túto hranicu už prekročili. Tak ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v auguste najrýchlejšie napredovalo  sčítanie domov a bytov  v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji, kde sa počet editovaných bytov blíži k 60 %, v prípade Nitrianskeho kraja je to dokonca 64 % bytov, čo vysoko prekračuje slovenský priemer.

Prínos sčítania v Košickom kraji

Do sčítania je v kraji zapojených 461 obcí, z toho 22 mestských častí. K 31. 8. 2020 do systému ESDB postupne vstúpili a pracujú s bytmi viac ako tri štvrtiny obcí, čo predstavuje 77,88 %.

Podiel editovaných bytov za posledný mesiac vzrástol na 35,95 % (k 1. 8. 2020 to bolo iba 14,2 %).

V medziokresnom porovnaní pretrváva rozpracovanosť bytov na najvyššej úrovni v okrese Spišská Nová Ves (16,75 %). Počas troch mesiacov celkovo 7 obcí kraja zeditovalo 100 % bytov: Vyšný Čaj v okrese Košice-okolie, 3 obce v okrese Sobrance – Kristy, Priekopa, Nižné Nemecké, 2 obce v okrese Rožňava – Silická Jablonica, Vyšná Slaná a Zbehňov v okrese Trebišov.

Spomedzi miest s počtom obyvateľov nad 10 000 je zatiaľ najlepšie zrátané mesto Moldava nad Bodvou, kde je spracovaná tretina (33,64 %) mestských bytov. Ako uviedla Katarína Szopková–referentka úseku evidencie obyvateľstva MsÚ Moldava nad Bodvou: V pomerne zložitej situácií, v ktorej sa dnes vzhľadom na pandémiu nachádzajú mestá aj obce, rozumieme tým aj zamestnancov, je manažovanie aj sčítanie náročnejšie. Teší nás každý úspech a tento ohlas nás len uisťuje, že zodpovedným prístupom to úspešne zvládneme. V získaní aktualizovaných údajov vidíme predovšetkým prednosti. Do budúcna nám určite pomôžu v rozvoji mesta, ktoré je podmienené aktuálnymi údajmi týkajúcimi sa obývateľnosťou nehnuteľností aj  koncentráciou obyvateľstva v jednotlivých častiach mesta. Je to dôležité, aby sme vedeli naplniť potreby obyvateľov, ich komfort a v neposlednom rade aj zefektívniť chod mesta.”

V sčítaní postúpili aj mestské časti Košíc.  V hodnotenom období je jednoznačne najaktívnejšou MČ Košice-Kavečany  a blíži sa do finále sčítania. V mesiaci august bola však najaktívnejšia MČ Košice-Dargovských hrdinov, kde žije takmer 26-tis. obyv.  a rozpracovanosť v tejto MČ vzrástla o tri štvrtiny. Nasleduje MČ Košice-Lunik IX, kde rozpracovanosť vzrástla o viac ako polovicu a podobná situácia je aj v  MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce.

K vysokému podielu sčítaných bytov výrazne prispeli aj správcovské spoločnosti, ktoré v mesiaci august na základe predchádzajúcich požiadaviek  zasielali vyplnené dáta obciam a mestským častiam Košíc.

Ing. Vladimír Zvirinský, PhD.,  predseda predstavenstva

SBD III K O Š I C E: „Pevne veríme, že získané údaje budú v prospech celého Slovenska. Hoci máme napätú personálnu kapacitu a dosť práce, s vyplnením údajov na sčítanie sme nemali žiaden problém a hárky sme zaslali v požadovanom čase. Problém nevidíme ani v lehote zasielania a požiadavky boli jasné a prehľadné. Údaje sú skutočne veľmi  podrobné a Slovensko získa množstvo užitočných dát. Veríme, že sa následne pretavia do praxe a  poslúžia na lepšie bývanie obyvateľov SR.“

Starosta MČ Košice-Kavečany JUDr. Martin Balčík: „Vďaka za rýchle sčítanie patrí hlavne šikovnej kolegyni, ktorá osobne pozná celú mestskú časť. Patríme k menším sídlam a osobný prístup bol základom úspechu. Zaujímala nás hlavne obnova a rekonštrukcia domov. Čo sa týka využitia dát, prínos vidím hlavne v množstve objektívnych údajov o mestskej časti, ktoré môžeme do budúcnosti širokospektrálne využiť. Sčítanie sa realizuje raz za 10 rokov, preto je už obnovenie údajov nevyhnutné, aby sme mali možnosť pracovať s realitou.“

Starosta MČ Košice-Dargovských hrdinov Mgr. Jozef Andrejčák: „Máme skutočne vynikajúcu spoluprácu so správcami bytových domov. Bez ich podpory by sčítanie nenapredovalo a patrí im naša vďaka za spoluprácu. Zatiaľ sa zameriavame na bytové domy. Najväčší správca, ktorý spravuje v MČ asi 6 000 bytov, je SBD III Košice (Stavebné bytové družstvo III Košice). Patrí mu naša vďaka, ale, samozrejme, nielen jemu, ale aj menším správcom. Čo sa týka využitia dát, určite sa budeme v spolupráci so správcami snažiť o zlepšenie klimatických pomerov v MČ, vysadiť viac zelene, zamyslíme sa nad revitalizáciou medziblokových priestorov, kde si vieme predstaviť viac oddychových zelených zón a, samozrejme, aj revitalizáciu samotných bytových domov, ako je zatepľovanie, rekonštrukcia lodžií a ďalšie úpravy na skvalitnenie bývania a života obyvateľov MČ.“

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SČÍTANÍ

_________________________________________________________

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) – POTREBNÉ INFORMÁCIE

1. fáza projektu – Sčítanie domov a bytov v období od1. júna 2020 do 12. februára 2021.

2. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

_________________________________________________________

Prvá fáza SODB 2021 je realizovaná v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deviatich mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytov na Slovensku. Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. 2. 2021. Po tomto termíne nastáva druhá fáza projektu, sčítanie obyvateľov.

Základné otázky a odpovede k sčítaniu domov a bytov:

Na Slovensku sa  doteraz uskutočňovalo tradičné sčítanie. V roku 2021 bude ako integrované sčítanie. V čom je základný rozdiel? 

Základný rozdiel je v tom, že sa budú využívať okrem údajov od obyvateľov aj údaje z rôznych zdrojov (administratívnych zdrojov údajov). Obyvatelia sa na sčítaní domov a bytov nebudú zúčastňovať. Sčítanie domov a bytov sa už začalo 1. 6. 2020 a trvá do 12. 2 2021. V druhej fáze sa sčítavajú obyvatelia a to od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie je jedinečné svojou online elektronickou formou v prvej aj druhej fáze. Na oboch fázach veľmi úzko spolupracujeme so samosprávou.

Sčítanie domov a bytov sa koná podľa nového konceptu, teda bez účasti obyvateľov?

Áno, ide o elektronické sčítanie, ktoré realizuje samospráva. Pred začiatkom sčítania Štatistický úrad SR pripravil podklady a predvyplnil obciam existujúce údaje, určených zamestnancov obcí sme zaškolili a majú k dispozícii videá, dokumenty a školiace materiály. S údajmi teda v obciach pracujú výlučne zaškolené osoby, ktoré majú prístup do systému. Tým, že bola mimoriadna situácia z dôvodu COVID-19, pristúpili sme k e-learningovej forme školenia a vyškolili sme v krátkom čase 5 313 osôb. Do elektronického systému sčítania sa nám k dnešnému dňu zapojili všetky obce.                                                     

Aké informácie prinesie sčítanie domov a bytov?

Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo.

Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.

Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.

Zistíme, ako obyvatelia Slovenska bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty,alebo naďalej väčšie a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov.

Nadobudneme nové podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu obvodového plášťa, strechy a okien.

Dozvieme sa, koľkopodlažné domy u nás prevládajú.

Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn a kanalizáciu.

Získame prehľad o zdrojoch tepla aj to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.

Ako napríklad môže Slovensko využiť údaje zo sčítania?

+   Na plánovanie novej infraštruktúry a budovanie ciest.

+ Na plánovanie budovania nových materských škôl, predškolských zariadení a základných škôl. 

Na plánovanie zriadenia nových stacionárov pre dôchodcov.

Na plánovanie budovania nájomných bytov a vytýčenia ich reálnej potreby  v konkrétnych regiónoch SR.

SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca roku 2024. Informácie k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk. Podmienky upravuje osobitný zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a opatrenia ŠÚ SR.