Výzva na predkladanie ponúk č. 244/2017, 17063 – WYP, uverejnená dňa 12.12.2017 vo Vestníku verejného obstarávania vedenom Úradom pre verejné obstarávanie:

 

“CENTRUM NÁVŠTEVNÍKOV – DEBRAĎ” – projektová dokumentácia