Pomenovanie osídlenia vzniklo tak, že k maďarskému pojmu debrő, ktorý definuje „ široké, rozsiahle údolie s plytkým dnom “ sa pridala maďarská slovotvorná prípona „gy“ , čím vznikol názov obce. Predchodcom tohoto podstatného mena mohol byť slovanský termín debra, čo znamená  „dutinu;  vodou vymletý výmoľ. Z pôvodného tvaru Debregy, Debrőgy k neskoršiemu – dnešnému Debrőd došlo výmenou slovného základu. Po druhej svetovej vojne sa úradným názvom obce stal slovenský názov Debraď.