Spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Debraďp. s., 045 01 Debraď 147.

P O Z V Á N K A

na valné a ustanovujúce zasadnutie zhromaždenia  Spoločenstva bývalých urbarialistov obce Debraďp.s.,
ktoré sa bude konať: dňa 12. 12. 2013 so začiatkom o 17:00 hod.
v kultúrnom dome obce Debraď

od 16:00 hod. – Prezentácia členov na základe občianskeho preukazu.

Program: od 17:00

 1. Otvorenie
 2. Správy predsedníčky k 30. 11. 2013
 3. Správy poklaníčky k 30. 11. 2013
 4. Správy o lesnom hospodárstve k 30. 11. 2013
 5. Voľba návrhovej komisie
 6. Vo voľba mandátovej a volebnej  komisie
 7. Schválenie volebného poriadku
 8. Prejednanie a schvaľovanie „Zmluvy o pozemkovom spoločenstve…“
 9. Prejednanie a schvaľovanie „Stanov …pozemkového spoločenstva “
 10. Voľba členov výboru a členov  dozornej rady
 11. Prestávka – zasadnutie výboru a dozornej rady
 12. Oznámenie výsledku volieb predsedu výboru a predsedu dozornej rady
 13. Záver – občerstvenie

 

Zakladanie pozemkového spoločenstva ako právnickej osoby sa vykonáva na základe zákona 97/2013 o pozemkových spoločenstvách z 26. marca 2013.
Pozemkové spoločenstvo sa zakladá zmluvou o spoločenstve uzavretou vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti.

Návrh zmluvy o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou môžete preštudovať na www.debraď.sk od 18. 11. 2013 a vaše návrhy, pripomienky očakávame na emailovej adrese: ocudebrad@stonline.sk  do 29. 11. 2013. Na uvedenej web stránke nájdete aj ďalšie súvisiace dokumenty.

Na založenie právnickej osoby podľa zákona č. 97/2013 je potrebná nadpolovičná väčšina podielov, preto je žiadca účasť väčšiny členov. V prípade neschválenia zmluvy  súčasná spoločnosť zaniká!

Ak sa osobne nemôžete zúčastniť zasadnutia, odporúčame  písomne splnomocniť inú osobu na zastupovanie, aby bolo zhromaždenie uznášania schopné.

V Debradi dňa, 08. 11. 2013

V mene výboru
Mgr. Adrianna Gergely Papp
predsedníčka

 

Pripojené dokumenty:

Download (DOC, 113KB)