Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia obecného domu v obci Debraď”

15. nov 2017.

Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia obecného domu v obci Debraď”

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky bude rekonštrukcia obecného domu v obci Debraď, ktorá je bližšie špecifikovaná v projektovej dokumentácií a v rozpočte stavby na úrovni výkazu výmer.

Download